Privacyverklaring
Young asian man working on a laptop with document 2023 01 13 02 57 10 utc

Privacyverklaring G&O Recruitment

G&O Recruitment hecht veel waarde aan jouw privacy. Daarom nemen wij de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht bij verwerking van de persoonsgegevens. De gegevens die worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld. Bovendien worden gegevens niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk.

Door dit privacy statement willen wij voor jou inzichtelijk maken wat wij doen met jouw persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Overal waar in dit statement wordt gesproken over G&O Recruitment, “wij” of “ons/onze”, wordt bedoeld G&O Recruitment. kantoorhoudende aan de Gildestraat 1 te (8263 AH) Kampen.

Bezoek van onze websites

Onze website kan in principe worden bezocht zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij maken echter wel gebruik van cookies en webstatistieken, waarbij bepaalde door G&O Recruitment niet identificeerbare informatie over de gebruiker van de website wordt verzameld. Dit doen we om te kijken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt, zodat we onze website kunnen blijven verbeteren en gebruiksvriendelijk(er) kunnen.

Waarom en wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens van jou worden verwerkt, zodat wij onze (online en offline) diensten kunnen uitvoeren. Op diverse manieren worden gegevens door ons verzameld. Dit gebeurt onder andere bij:

 1. het gebruik van het contactformulier;
 2. het gebruik van het sollicitatieformulier;
 3. de aanmelding voor de nieuwsbrief.

Waarom en welke persoonsgegevens worden verzameld?

Om onze diensten goed te kunnen uitvoeren, hebben wij gegevens van jou nodig. Uiteraard verwerken wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn hiervoor.

 1. Bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij:
 2. Voornaam en achternaam;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres.

Het doel bij de inschrijving via ons contactformulier is om contact met jou te kunnen opnemen om onze dienstverlening met jou door te nemen. Bij aanvang zijn meer dan deze gegevens niet nodig. Indien er een samenwerking uit voortvloeit, zullen wij meerdere gegevens van jou nodig hebben. In beginsel adviseren wij jou om slechts bovengenoemde gegevens aan ons te verstrekken.

 1. Bij gebruik van het sollicitatieformulier verzamelen wij:
 2. Voornaam en achternaam;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. cv.

Bij gebruik van dit formulier vragen wij voornoemde gegevens en een cv van jou. In eerste instantie zijn deze gegevens voor ons van belang om contact op te kunnen nemen met jou voor het mogelijk inplannen van een sollicitatiegesprek. Met betrekking tot jouw cv adviseren wij om niet meer gegevens op te nemen, dan noodzakelijk. Wij raden het jou dan ook ten zeerste af om onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens in het cv op te nemen:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Ras of etnische afkomst
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Politieke gezindheid
 • Gezondheid
 • Seksuele leven
 • Lidmaatschap van een vakvereniging vakbond of politieke partij
 • BSN en bankrekeningnummer
 • indien je aangeeft dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen, dan verzamelen we jouw naam en e-mailadres. In dat geval hebben wij jouw expliciete toestemming om jou toe te voegen aan de lijst met abonnees op de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief zit overigens een link, waarmee je je kunt afmelden.

Jouw gegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 • op basis van jouw toekomst;
 • ter uitvoering van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

Welke gegevens verstrekken wij aan derden?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. In beginsel verstrekken wij evenmin gegevens van jou aan derden. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen op basis van een wettelijke verplichting, dan wel ter uitvoering van een (nog te sluiten) overeenkomst of als er een gerechtvaardigd belang bestaat.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens, zolang als dit noodzakelijk is. Hiervoor hanteren wij de toepasselijke, geldende, wettelijke bewaartermijnen.

 • Vanaf het moment dat jij je inschrijft of jouw gegevens (waaronder jouw cv) bij ons achter laat, geef je ons toestemming om jouw gegevens te verwerken en te bewaren. Wij bewaren deze gegevens maximaal vijf jaar vanaf het moment van inschrijving. Het sollicitatieformulier inclusief jouw cv bewaren wij maximaal twee jaar. Op het moment dat jij aan ons mededeelt dat je niet langer wilt dat wij jou gegevens hebben, worden jouw gegevens vanaf dat moment direct uit het systeem verwijderd.
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, dan bewaren wij jouw gegevens voor de tijd dat dat nodig is.

Welke gegevens van zakelijke relaties verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen, waarmee wij zaken doen met als hoofddoel het onderhouden of opbouwen van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een overeenkomst.

De persoonsgegevens die verwerkt worden, blijven beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn, zoals naam, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en functies. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, waarbij de geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben ons ingespannen de meest passende organisatorisch en technische maatregelen te nemen om de aanwezige persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies. Werknemers van G&O Recruitment hebben slechts toegang tot de gegevens, waarover zij dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en/of regelgeving. Bovendien zijn en worden de werknemers van G&O Recruitment gehouden aan het geheimhoudingsbeding wat met hen is overeengekomen. Derden die als verwerker door G&O Recruitment zijn ingeschakeld zijn gehouden aan de afspraken – zoals omtrent beveiliging en geheimhouding – die met hen zijn overeengekomen.

Datalek

Ondanks de genomen en de blijvend te nemen maatregelen, kan het voorkomen dat anderen onrechtmatig aan uw persoonsgegevens komen voor oneigenlijke doeleinden. In deze situatie is er sprake van een datalek. Wij verzoeken je dringend om hiervan melding te doen via ons meldingsformulier, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Bij een melding worden zo min mogelijk persoonsgegevens van jou gevraagd. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij om de melding te verifiëren, te onderzoeken en eventueel de uitkomst aan jou te vermelden.

Welke rechten heb je als betrokkene?

Als betrokkene heb je recht op inzage, correctie, verwijdering (vergetelheid) en dataportabiliteit van de gegevens die je bij ons hebt aangeleverd en/of door ons verwerkt zijn. Indien je van een van jouw rechten gebruik maakt, zullen wij jou eerst identificeren.

De gegevens die wij hebben verwerkt kunt je te allen tijde opvragen bij ons. Hiervoor kun je het formulier invullen of jouw verzoek toesturen aan info@geo-recruitment.nl ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. Het verzoek wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beantwoord.

Je kunt ook het verzoek doen tot correctie, verwijdering (dan wel het afschermen) of overdracht van de gegevens die wij hebben. Dit verzoek kan eveneens gedaan worden door het formulier in te vullen of jouw verzoek toe te sturen aan info@geo-recruitment.nl er attentie van de FG. Binnen vier weken wordt het verzoek verwerkt, waarbij getracht wordt aan het verzoek te voldoen.

Derden

Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met onder andere het beheer en de beveiliging van onze systemen. Mogelijk hebben deze partijen inzicht in de door ons verwerkte persoonsgegevens. De ingeschakelde partijen zijn uitsluitend geautoriseerd om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij voor G&O Recruitment verrichten.

Wijzigingen

Dit statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacy statement kan je vinden op https://geo-recruitment.nl/

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan contact met de Functionaris Gegevensbescherming via info@geo-recruitment.nl

250+ vacatures
Het persoonlijke bureau
4.9/5 op basis van 124 reviews

Pagina delen